İbn Hazm

İbn Hazm

Biyografi

Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtûbî, Endülüs’ün yetiştirdiği en büyük âlimlerden birisidir. Kurtuba yakınlarında Rabaz-ı Muğire denilen yerde h. 384/m. 994 tarihinde dünyaya gelmiştir. Babası Amiriler döneminde vezirlik yapan Ahmed b. Saîd’tir. Soyunun Arap mı, Fars mı olduğu tartışması yapılmasına karşın kendi ifadelerine göre ilk Müslüman olan dedesi Yezid Fârs asıllıdır.
Endülüs’te siyasi istikrarın bozulduğu Emevî hilâfet devletinin yıkılmaya başladığı Mulûk-i Tevâif dönemlerinde ve akabinde Abbâdiler devrinde yaşayan İbn Hazm, birkaç kez vezirlik görevinde bulunmuştur. Yönetimin sık sık el değiştirdiği bu karmaşık dönemde birçok kez sürgüne gönderilmiş, hapsedilmiş ve takibata uğramıştır.
Fıkıhta ve kelâmda zâhirî bir yöntem benimseyen İbn Hazm, Zâhirî ekolün kurucusu olarak tanınan Davud ez- Zâhirî’den sonra mezhebin en büyük imamı kabul edilir. Hatta onun şöhreti Davud ez-Zâhirî’yi gölgelemiştir. Endülüs’te yaygın mezhep olan Malikilerin de etkisiyle İbn Hazm sakıncalı ilan edilmiş ve eserleri gözlerinin önünde yakılmıştır. İslam dünyasında Gazâli’den daha önce Felsefe ve Mantık ilimlerine karşı takınılan olumsuz tavrı eleştirmiş ve Arapça bir Mantık eseri yazmıştır.
Badireler yanında ilmi faaliyetlerle dolu olan hayatı Leble’de (Niebla) h. 456/ m. 1064 yılında son bulmuştur. Oğlu Ebu Rafi babasının 80.000 varaktan müteşekkil 400 cilt kitap kaleme aldığını haber verir. Bunlardan bir kısmı günümüze ulaşmış ama önemli bir kısmı da kaybolmuştu.

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »