Yusuf El-Kardavî

Yusuf El-Kardavî

Biyografi

1926 Mısır doğumlu.
Aklı ikna eden, kalbi sarsan etkili bir hatip... Geçmişleri taklit etmeyen, ken­di yazdıklarını tekrarlamayan asîl bir yazar... Sağlam birikim sahibi ve orta yolu benimsemiş bir fakih... Naklî ve aklî pek çok İslâmî ilimlerde yetkin bir âlim... Doğuda ve batıda şiirleri gençler tarafından ezberlenmiş şair... Selefilikle ye­nilikçiliği birarada barındıran ve İslâm'ın değişkenleri ile sabitleri arasında dengeyi koruyan bir düşünür...
1953 yılında Ezher Üniversitesi Usulü’d-dîn Fakültesi'ni, 1960 yılında yüksek lisans eğitimini, 1973 yılında doktora eğitimini birincilikle tamamladı.. Eserlerinin sayısı sekseni geçmiştir. Bazıları onlarca baskı yapmış, dünya dil­lerine çevrilmiştir. Makale, hutbe, konferans ve derslerinin sayısı bilinmiyor. Mezun olduğu tarihten itibaren çeşitli zamanlarda; Evkaf Bakanlığı'na bağ­lı Din İşleri'nde murakıp, Ezher Üniversitesi İslâm Kültürü Bölümü müdürü, Katar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslâm Araştırmaları Bölümü kurucu baş­kanı, Şeriat ve İslâmî Araştırmalar Fakültesi kurucu dekanı, Sünnet ve Siyer Araştırmaları Merkezi kurucu müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca birçok ye­rel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda çeşitli unvanlarla çeşitli görevler aldı. Hâlâ bu görevlerinden bazılarını sürdürmektedir.
Gençliğinin ilk yıllarından itibaren İslâm Daveti çalışmalarına katıldı. Defalar­ca tutuklandı. Akademik, kültürel ve idarî görev ve çalışmalarının yanında ön­celikle O, bir davetçi oldu ve davet çalışmalarını diğer bütün faaliyetlerinin ek­seni yaptı.
Eserlerinden bazıları şunlardır:
1. İslâm'da Helâl ve Haram
2. Zekat Fıkhı
3. İhtilaflar Karşısında İslâmî Tavır (İlke Yayınları)
4. Sosyal Hayatta İslâmî Terbiye (İlke Yayınları)
5. Çağdaş Fetvalar
6. İslâm Hukukunda Içtihad                
7. Oruç Fıkhı
8. İslâm Toplumunda Gayri Müslimler


 

 

Yazarın Tüm Eserleri

tüm yazarlar »